โครงการฝึกอบรม "เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสำหรับครูและอาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์" วันที่ 24-25 ตุลาคม 2556
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
โครงการเสริมทักษะด้านกีฬาว่ายน้ำช่วงปิดเทอม วันที่ 14-31 ตุลาคม 2556 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
โครงการเสริมทักษะด้านกีฬากอล์ฟช่วงปิดเทอม วันที่ 14-31 ตุลาคม 2556 ณ สนามกอล์ฟ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
โครงการเสริมทักษะด้านกีฬาเทนนิสช่วงปิดเทอม วันที่ 14-31 ตุลาคม 2556 ณ สนามเทนนิส ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
โครงการฝึกอบรม "การบริการสู่ความเป็นเลิศ Excellence Service" ภายนอกสถานที่ สำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
วันที่ 1 สิงหาคม 2556
 
โครงการฝึกอบรมการทำวิจัยจากงานประจำ(Routine to research) วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น วันที่ 20 - 21 พฤษพาคม 2556 อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกทักษะ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 25 - 26 เมษายน 2556 อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการ "ค่ายอัจฉริยะ 6Q Summer Camp " วันที่ 1 เมษายน 2556 - 17 พฤษภาคม 2556 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรม "ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานคำนวณ " วันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ" วันที่ 4 มีันาคม 2556 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรม "การบริการสู่ความเป็นเลิศ Excellence Service" ภายนอกสถานที่ สำหรับบริษัทแกรนด์โฮมมาร์ค จำกัด วันที่ 12 ตุลาคม 2555
 
โครงการฝึกอบรม "การบริการสู่ความเป็นเลิศ Excellence Service" รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
โครงการฝึกอบรม "การบริการสู่ความเป็นเลิศ Excellence Service" รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th