หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยและบริการวิชาการ สามารถส่งข้อคำถามมาได้ที่ fedutnw@ku.ac.th
 
คำถาม-คำตอบ
ถาม:
อาจารย์ใหม่สามารถขอทุนทำวิจัยได้จากที่ไหน
 
ตอบ:
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาใน ระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยน้อย สามารถขอทุนสำหรับทำวิจัยภายในได้ 2 แห่ง คือ
แห่งแรกคือ หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุนในการทำวิจัยได้แก่ สถาบันวิจัยและ พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) หรือ http://www.rdi.ku.ac.th/
โครงการวิจัยทั่วไปที่ได้รับการสนับสนุนจาก สวพ.มก. มีวงเงินไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกได้ จากเว็บไซด์ของ สวพ.มก.
อย่างไรก็ตาม โครงการที่เสนอจะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติหรือของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และต้องแข่งขันกับข้อเสนอโครงการวิจัยอื่นๆ ที่เสนอมาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง
รวมทั้งการมีข้อผูกมัดในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอีกด้วย

สำหรับกรณีที่สอง หากเป็นโครงการวิจัยที่ใช้งบประมาณไม่มาก และไม่มีข้อผูกมัดในการตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้ที่
สนใจสามารถขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ได้ สำหรับการขอรับการสนับ
สนุนทุนวิจัยจากคณะฯ นี้มีเงื่อนไขคือ ผู้ขอทุนจะต้องเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
และมีการจำแนกทุนสนับสนุนออกเป็นดังนี้

1. ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 10,000 บาท (ไม่มีเงื่อนไขต้องตีพิมพ์/และนำเสนอ)
2. ทุนวิจัยเพื่อการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 20,000 บาท
3. ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 30,000 บาท
4. ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 40,000 บาท

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหัวข้อ งานวิจัยและบริการวิชาการ

หรือ โหลดแบบฟอร์มการขอทุนได้ที่นี้
 
ถาม:
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถขอทุนทำวิทยานิพนธ์ได้หรือไม่
 
ตอบ:
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีทุนสนับสนุนการทำวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
รายละไม่เกิน 5,000 บาท นิสิตที่รับทุนนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยอื่นๆ ได้อีกด้วย
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหัวข้อ งานวิจัยและบริการวิชาการ หรือ โหลดแบบฟอร์มการขอทุนได้ที่นี้
 
ถาม:
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการจะไดัรับการสนับสนุนอย่างไร
 
ตอบ:
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีทุนสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการในระดับชาติบทความละ 2,500 บาทและวารสารในระดับนานาชาติบทความละ 5,000 บาท
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ในหัวข้อ งานวิจัยและบริการวิชาการ หรือ โหลดประกาศได้ที่นี้
 
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th