คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
     

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ภาควิชาครุศึกษา

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
     

โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

สำนักงานเลขานุการ คณะฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th