กลับไปคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ > หน้าหลัก > ประมวลภาพ > โครงการค่ายอัจฉริยะ 6Q Summer Camp ปี พ.ศ. 2556


 
 
โครงการค่ายอัจฉริยะ 6Q Summer Camp ปี พ.ศ. 2556
วันที่ 1 เมษายน 2556 - 17 พฤษภาคม 2556
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
รายละเอียดโครงการ
โครงการค่ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer Camp

หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาการเรี ยนรู้จะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปกติแล้ ว
เด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ฝึกหัด ฝึกฝนทั้ืงวิชาความรู้และการประพฤติปฏิบัติที่ดีในโรงเรี ยน แต่ ในช่ วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กนั กเรียนจะหยุดพักการเรียน
เป็นเวลานาน ซึ่งจะเป็นภาระให้ กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และหากปล่ อยไว้ที่บ้านโดยลําพัง บางครั้งอาจจะทําให้เด็กไม่ปลอดภัยในชีวิต อาทิ
ติดเกมส์ ติดทีวี ติดการ์ตูน ติดเพื่อนที่ไม่ดี ติดยาเสพติด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนดังกล่าวและตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดทํา “โครงการ
ค่ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer Camp” ขึ้น รูปแบบในการดํ าเนินการสอนไปตามลักษณะของการเรียนรู้สมัยใหม่ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสม ผสานการเรียนรู้เนื้อหาสาระทางวิชาการ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะทําให้เด็กและเยาวชนได้ พัฒนาศักยภาพและความสามารถไปสู่อัจฉริยะแห่งความ เป็นเลิศของมนุษยทั้ง 6 ด้านดังกล่าวเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองไปสู ่อัจฉริยะแห่งความเป็นเลิศ
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่

1) IQ = INTELLIGENCE QUOTIENT : ความฉลาดทางสติปัญญา
2) EQ = EMOTIONAL QUOTIENT : ความฉลาดทางอารมณ์
3) AQ = AVERSITY QUOTIENT : ความฉลาดในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับอุปสรรค
4) MQ = MORAL QUOTIENT : ความฉลาดด้านจริยธรรมคุณธรรม
5) SQ = SOCIAL QUOTIENT : ความฉลาดทางสังคม การสื่อสารกับผู้คน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ
6) PQ = PHYSICAL QUOTIENT :ความฉลาดทางพลานามัยการเคลื่อนไหวและกีฬา

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตนเองและเข้าใจในศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของตนเองตามธรรมชาติรวมไปถึง การเสริมสร้างจุดเด่นของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ความเลิศในด้านนั้น ๆ และปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาชีวิต

2. เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ก่อนที่จะได้เรียนจริงในโรงเรียน ช่วงตอนเปิดภาคเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2556 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ

3. เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ต่อการเรียน มีเทคนิคและทักษะในเรียนรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่ เทคนิคการเรียนรู้ด้วย Mind Map เทคนิคการจำเนื้อหาวิชา เทคนิค การอ่านและฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเตรียมตัวสอบ เทคนิคการพูดและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน และเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับครูและ เพื่อนในชั้นเรียน

4. เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน

5. เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้ารับร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายหลัก
เด็กนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่.1 - 6

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท์/โทรสาร  034-352793

วิทยากร
อาจารย์  ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ (ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน) และคณาจารย์-นิสิตที่เรียนสาขาวิชาชีพครู จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

ระยะเวลา

1 เมษายน 2556 - 17 พฤษภาคม 2556 (รวม 30 วัน)   เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาพกิจกรรมค่ายฉัจฉริยะ 6Q Summer Camp
 
IQ = Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสติ ปัญญา
 
เรียนรู้วิชาการในห้องเรียนที่อาคารปฎิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
     

วันนี้เราเรียนวิชา์วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย สังคม
 

ไม่เข้าใจข้อนี้ค่ะ
     

อะไรที่ไม่ใช้ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตครับ
 

แล้วคำถามข้อนี้ละครับต้องตอบข้อไหน
     

ปิงปิง อักษร ค.ศ. ย่อมาจากอะไรครับ


ค.ศ. ย่อมาจาก คริสต์ศักราช ครับ

แล้ว ร.ร. กับ รร. ย่อมาจากอะไรครับ

ลองดูแบบฝึกหัดนี้ดูนะจ๊ะ
     

ดีมากเลยจ๊ะ สงสัยเรื่องอะไรค่ะ

เด็กๆ ออกเสียงตามร่องฟันนะค่ะ
     
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ สถานีวิจัยประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันนี้มาดูงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ คณะประมง กำแพงแสน

เข้าแถวดีๆ ค่ะ เดี๋ยวเดินตามพี่มานะจ๊ะ
     

ไหนพี่จะพาหนูมาดูปลา ทำไมบ่อว่างๆ อะครับ

เดินไป เดินมาบ่อที่เริ่มมีน้ำแล้วค่ะ
     

เิดินต่อมาเรื่อยๆ จ๊า อย่าแตกแถวนะค่ะ

คราวนี้น้ำเต็มจนจะล้นบ่อเลย ครับ

ถึงที่หมายแล้ว มารวมตัวกันเร็วๆ ค่ะ

ทางนี้จ๊า ลูกๆ มาดูพ่อ-แม่พันธุ์ปลานิล

ถึงเวลาโชว์ตัวพ่อ-แม่พันธ์ปลานิลแล้วนะค่ะ

อีกไม่กี่วินาท ีก็จะได้เห็นปลานิลตัวโตแล้ว

เด็กๆ รู้ไหมว่าดูปลานิลตัวผู้-ตัวเมียอยู่อย่างไงค่ะ

เราดูกันที่ท้องปลาตรงนี้ค่ะ

หนูขอถ่ายรูปปลาหน่อยนะค่ะ

อุ๊ย! น้ำกระเด็น

เด็กๆ อยากลองจับตัวปลานิลไหมจ๊ะ

ผมขอจับปลานิลก่อนเพื่อนครับ

ต่อไปพี่ๆ จะช้่อนไข่ปลานิลให้หนูๆ ดูนะค่ะ

มาดูไข่ปลานิลกันนะค่ะ

หนูขอจับไข่ปลานิลหน่อยค่ะ

เราจะตรวจสอบเพศในลูกปลานิล อายุ 1-2 เดือน

ต้องตรวจจำแนกเพศปลานิลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ครับ

ดูเพศปลานิลเนี้ย มันเล็กจริงๆ นะครับ

หนขอลองทำดูบ้างค่ะ - ระวังๆ นะค่ะ

ผมของลองทำดูบ้างได้ไหมครับ
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนากีฎวิทยาสิ่งแวดล้อม มก.กพส.

โดมแมลง! ใหญ่จัง

วันนี้มาทัศนศึกษาเกี่ยวกับแมลง - ต้องลงชื่อก่อนค่ะ

เขียนชื่อและนามสกุลนะลูกๆ

รายชื่อของเด็กที่เข้ามาดูงานที่โดมแมลง กำแพงแสน

แค่ชื่อสกุลหรือค่ะ ไม่เห็นพี่ขอเบอร์โทร เมลและ Line เลยอะ

เลือกที่นั่งตามอัธยาศัย ขอนั่งหน้าก่อนนะค่ะ

พวกผมพร้อมแล้วครับ พี่วิทยากร

วันนี้หนูๆ ตั้งใจฟังพี่วิทยากรรูปหล่อด้วยนะค่ะ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง "โลกของแมลง" นะครับ

ฟังบรรยายเสร็จ เดินมาชมของจริงกัน

รอเพื่อนๆ ตรงประตูทางเข้าก่อนนะค่ะ
ภารกิจหลักที่ขาดไม่ได้- ถ่ายรูปหมู่ก่อนค่ะ

ขอปีนก่อนครับ ต้นไม้เยอะจัง แมลงอยู่ไหนเอ๋ย

หนูของเดินนำก่อนเพื่อนเลย ตามมาเร็ว พวกเรา

ขอเดินรอบๆ โดมแมลงก่อนนะครับ พี่วิทยากร

เหมือนหนูออกมาเดินป่าดงดิบเลยค่ะ

นั้นต้นอะไร เอ๊ะนั้นแมลงอะไร

มารวมตัวกันเร็วๆ จ๊า พี่วิทยากรอยากให้ความรู้แล้ว

ตอนนี้กำลังเดินอยู่ในดงดอกไม้ค่ะ แมลงตัวเล็กจริงๆ


กำลังเดินออกจากโดมแมลง เพื่อไปดูแมลงในตู้
ตื่นตาตื่นใจกับแมลงหลากหลายชนิดในพิพิธภัณฑ์์แมลง

ตัวนี้เรียก "ด้วงกว่าง" เป็นด้วงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กิ่งไม้รากไม้เต็มไปหมด แมลงซ่อนอยู่ตรงไหนค่ะ

แมลงพวกนี้ มันเจ๋งมากเลย

ผีเสื้อตัวนี้ ราคาเป็นแสนเลยหรือค่ะ

มีการแสดงวิธีการจัดแมลงด้วยนะ

มีแมลงของเล่น ให้เด็กซื้อมาชนกันอีกด้วย

ป้ายต่อไป เราจะไปทำ ผีเสื้อสต๊าฟ กันค่ะ

อุปกรณ์สต๊าฟผีเสื้อพร้อมแล้ว รอวิทยากรแนะนำวิธีทำค่ะ

ผี้เสื้อสต๊าฟที่จะนำมาใส่กรอบ

สต๊าฟผี้เสื้อทำอย่างนี้เองหรอครับ

 

ฟังวิทยากรเสร็จ ก็เริ่มลุยกันแล้วค่ะ

ขอการะบูนไล่มดด้วยค่ะ

โรยการะบูนต้องนี้นะครับ จะได้ไล่มด

ต่างคนต่างทำ สนุกจังเลย

ผมจะว่างกรอบรูปแล้วนะครับ

ชิ้นงาน สตร๊าฟผีเสื้อ ชิ้นแรกของผมเองครับ
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชพักเขตร้อน

สวัสดีค่ะ วันนี้พี่จะพาน้องๆ ไปดูการงานศูนย์พืชพักฯ ค่ะ

ระหว่างนั่งรอวิทยากรของเด็กๆ

ดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชพักเขตร้อนค่ะ

วันนี้มาเรียนรู้เรื่องผักครับ

ใครรู้จักผักอะไรบ้างครับ

ผมครับ ต้นเสาวรสครับ
ผมขอตอบบางครับ ผมด้วย!

การอนุรักษ์พันธุ์พืชผักต้องเก็บในห้องเย็นครับ

หนาวจัง เมล็ดพันธุ์จะหนาวไหนค่ะ

เมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดเลยครับ เป็นกระสอบก็มี

ศูนย์เราอนุรักษ์พันธุ์พืชผักเกือบ 40 ชนิด

ขอใช้ iPhone ถ่ายรูปหน่อยครับ

ดีใจจัง วันนี้ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ เคยเห็นแต่ผักเป็นต้นครับ

เมล็ดผักชีก็มีนะครับ

ขอถ่ายรูปเด็ก 6Q ด้วยครับ

ภารกิจสำคัญในการไปดูงานฯ ถ่ายรูปหมู่ก่อนครับ

ต้นมะขามเปรี้ยวเอามาทำเป็นรั้วและกินยอดได้ครับ

รั้วมะขาม? ผมเคยได้ยินว่ามีรั้วกระถิน

ลูกๆ ตามมาทางนี้เลยครับ

คุณลุง รอหนูด้วยค่ะ

ต้นนี้ก็นำไปทำอาหารและเป็นยาต้านมะเร็งได้ด้วยครับ

กินได้ครับไม่ได้ฉีดยา ขอชิมหน่อยค่ะ ขอหนูบ้าง

ต้นกระเพาะครับ ดมดูจะมีกลิ่นหอม

ใบย่านางมีสรรพคุณเยอะมาก แก้เบาหวาน ความดัน...ครับ

อันเป็นหม้อต้มสมุนไพรนะครับ

บรรยากาศในสวนผักของศูนย์พืชเขตร้อน

หลังจากดูสวนพักแล้ว เราจะมาเพาะต้นกล้าพืชผักนะครับ

เราจะใช้ปุ๋ยคอกด้วยนะครับ

มีดิน มีปุ๋ยคอก ขุ้ยมะพร้าว ขี้เถ้าแกลบ...

บรรยาการโล่งดีจังครับ

ผมขอดูใกล้ จะกลับไปทำที่บ้านครับ

กลับไปบ้านจะไปปลูกพักอะไรดีครับ

ผสมดินเสร็จก็ตักใส่ถาดเพาะได้เลยครับ

มาช่วยกันหยอดเมล็ดพันธุ์กันครับ อย่าลืมติดป้ายชื่อผักครับ

ช่วยกันหยอดค่ะ พี่จะหยอดบ้างไหมค่ะ

จิ้มๆ หยอดๆ ช่วยกันค่ะ
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและผลิตนม

วันนี้มาดูวัวนมครับ เริ่มด้วยการให้อาหารวัวก่อน

มีวัวกี่ตัวครับ

กินหญ้าไหมเอ๋ย

กินเยอะๆ ให้น้ำนมเยอะๆ ด้วยจ๊า

ต้องจับนมอย่างนี้หรือเปล่าค่ะ

ฝึีกรีดนมวัวกันใหญ่เลย

มีน้ำไหลด้วยค่ะ

อย่าบีบแรงค่ะ เดียววัวเจ็บ

พี่ๆ ก็อยากลองจับนมด้วย

วัวกินฟาง นี้แหละอาหารวัวครับ
 
EQ = Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ์
 

วันนี้เป็นเรื่องงานปันดินน้ำมันครับ
 

ผลงานของเคียวเองครับ

วางผลงานไว้ข้างหน้าแล้วมาถ่ายรูปกันจ๊า

ไชไย ปั้นเสร็จแล้วครับ

นายปั้นรูปอะไรอะ
web page นี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพัฒนา!
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th