งานวิจัย
 • ปี 2553
 

คมกริช เชาว์พานิช และ ศิริชัย ศรีพรหม. 2553. พฤติกรรมและความต้องการการออกกําลังกายของเยาวชนในจังหวัดนครปฐม
ดาวน์โหลด

ประพันธ์ เกียรติเผ่า. 2553. การความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดาวน์โหลด

ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, นิตยา สอนอาจ และ ทัศนีย์ จันติยะ. 2553. การศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพกายและจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ดาวน์โหลด

มยุรี ถนอมสุข และคณะ. 2553. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ
ดาวน์โหลด

มยุรี ถนอมสุข. 2553. การประสานการเรียนรู้เพื่อ‎พัฒนาและเสริมสร้างสู่ชุมชน.

มยุรี ถนอมสุขและคณะ. 2553. ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดาวน์โหลด

วินัย พูลศรี. 2553. การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก.

ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์. 2553. การสร้างแบบทดสอบทักษะ‎กีฬาเซปัคตะกร้อสำหรับนิสิต‎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ‎วิทยาเขตกำแพงแสน

สุภาภรณ์ สงค์ประชา และ คุณจันทิมา จำนงนารถ. 2553. ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพ แบบแผนการดำเนินชีวิตและ พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ดาวน์โหลด

สุมิตร สุวรรณ และรัชนี ชูทอง. 2553. การพัฒนาเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดาวน์โหลด

อภิชาติ ใจอารีย์. 2553. กระบวนการมีส่วนร่วมของ‎ประชาชนในการพัฒนาหลัก‎สูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่า‎ ชุมชน บ้านพุเตย อำเภอ‎ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ดาวน์โหลด

 • ปี 2554
 

กุลธิดา นุกูลธรรม, ‎พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค, ‎จิราภรณ์ กาแก้ว, ‎ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ และ ‎บรรจบ ภิรมย์คำ. 2554. การศึกษาความต้องการการฝึก‎อบรมของครูในเขตภาคกลาง‎ตะวันตก
ดาวน์โหลด

พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค. 2554. การศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภูมิภาคตะวันตก
ดาวน์โหลด

สุมิตร สุวรรณ และ จันทิมา จำนงค์นารถ. 2554. ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันตก
ดาวน์โหลด

วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร. 2554. แนว โน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดาวน์โหลด

มยุรี ถนอมสุข. 2554. การ รับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ดาวน์โหลด

ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ. 2554. การสำรวจความต้องการ ความคิดเห็น และความพึ่งพอใจของนิสิต เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ดาวน์โหลด

 • ปี 2555
  สันติ ศรีสวนแตง. 2555. การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง "ข้าว" จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ
ดาวน์โหลด
   
 • ปี 2556
 • อื่นๆ
 

การติดตามและประเมินผล‎ความก้าวหน้าของ นปร‎. ‎รุ่นที่ ‎2 ในการดำรงตำแหน่งในหน่วย‎งานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิง‎ยุทธศาสตร์ ‎6 ‎เดือนแรก‎  
โดย : รศ‎.‎ดร‎.‎ชนิตา รักษ์พลเมือง‎ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎) , รศ‎.‎ดร‎.‎จรูญศรี มาดิลกโกวิท‎ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ‎(‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎ และ ผศ‎.ดร.‎สุมิตร สุวรรณ‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎

การวิจัยและพัฒนาระบบงาน‎ของ กอ‎.‎รมน‎.‎ตามโครงสร้าง‎ใหม่‎‎  
โดย : ผศ‎.‎ดร.สุมิตร สุวรรณ‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ‎กำแพงแสน ภาควิชาการพัฒนา‎ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎)‎พันเอกวรชัย ศรฤทธิ์ชิงชัย‎ วิทยาลัยการทัพบก‎ (‎ผู้ร่วมวิจัย‎)‎

การบูรณาการสมรรถนะความ‎เป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน‎วิชาชีพครูและเจตคติต่อ วิชาชีพ‎ครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการ‎เรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้น‎ ประสบการณ์ โดย : อ‎.‎สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา‎ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ‎กำแพงแสน ภาควิชาครุศึกษา‎ (‎หัวหน้าโครงการ‎)‎‎

โครงการฝึกอบรม
 
 
   
   
   
   
   
 
 
สำหรับบุคลากรและองค์กรทั่วไป
 
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
   
 
การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
   
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 
เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้บังคับบัญชา
 
 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ในองค์การ
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Window 8
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : MS  Excel  Advance
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Ms Word Advance
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Ms Power Point
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Ms Access
 
 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ : Photoshop
 
 
ทักษะการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ : computer care
 
 
การทำวิจัยจากงานประจำ (R to R)
 
 
การเขียนหนังสือราชการ
 
 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการอบรมและสัมมนา
 
 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายแบบมืออาชีพ(Fitness  Instructor)
 
 
การบริหารอารมณ์และจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ
 
 
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจ
 
 
เทคนิคการเตรียมตัวสอบบรรจุครู
 
 
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 
 
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
 
การพัฒนาความคิดเชิงบวก
 
 
การบริหารอารมณ์และจิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 
จิตวิทยาการสร้างความสุข-สำเร็จในการทำงาน
 
 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 
 
นักบริหารระดับต้นสถาบันอุดมศึกษา : สายสนับสนุน
 
 
นักบริหารระดับกลางสถาบันอุดมศึกษา : สายสนับสนุน
 
 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
 
เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ
 
 
สำหรับคณาจารย์
 
เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 
 
เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
 
 
สำหรับครู
 
การวิจัยเพื่อการเรียนรู้
 
 
อบรมครูสอนวิทยาศาสตร์
 
 
อบรมครูสอนคณิตศาสตร์
 
 
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ
 
 
อบรมครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา
 
 
อบรมครูสอนภาษาไทย
 
 
อบรมครูสอนเกษตร
 
 
อบรมครู : การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
 
 
การประเมินผลและการออกข้อสอบ
 
 
อบรมครูแนะแนว
 
 
นักบริหารการศึกษามืออาชีพ
 
 
สำหรับนิสิตนักศึุกษา
 
 
เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งาน
 
 
 
 
เทคนิคการจัดอบรมและสัมมนาสำหรับนิสิต-นักศึกษา
 
 
 
 
เทคนิคการค่ายพักแรมและค่ายวิชาการสำหรับนิสิต-นักศึกษา
 
 
 
สำหรับนักเรียน
 
 
อัจฉริยะ 6 Q : Summer  Camp
 
 
 
 
โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์ (Computer Summer  Camp for  Kids)
 
 
 
โครงการค่ายไอทีภาคฤดูร้อน (IT  Summer  Camp  for  Teens)
 
 
 
 
เสริมทักษะทางวิชาการ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา
 
 
 
 
เสริมทักษะทางวิชาการ : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  : กอล์ฟ
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  : เทนนิส
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  : ลีลาศ
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  : แบดมินตัน
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ : เทควนโด
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ    : ว่ายน้ำ
 
 
 
 
การพัฒนาทักษะทางกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  : เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)
 
 
 
 
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต
 
 
 
 
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเชิงเกษตร
 
 
 
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ : วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ : คณิตศาสตร์
 
 
 
 
ค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ : ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
ค่ายทักษะชีวิตพิชิตปัญหา : เด็กติดเกมส์
 
 
 
 
ค่ายทักษะชีวิตพิชิตปัญหา : ยาเสพติด
 
 
 
 
ค่ายทักษะชีวิตพิชิตปัญหา : เพศสัมพันธ์
 
     
 
ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

แบบสมัครขอรับทุนพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง การบริหารกองทุน
ดาวน์โหลด


หลักเกณฑ์การให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดาวน์โหลด

สรุปโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ สนับสนุนงบประมาณ

 • การเข้าร่วมพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้เหมาะสมในการปฏิบัติ
  หน้าที่ตามพันธกิจของบุคลากร (อบรม, ประชุมสัมมนา, ศึกษาดูงาน) รายละ 5,000 บาท/ปี
 • การสนับสนุนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท
 • การสนับสนุนบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  - ในประเทศระดับชาติและนานาชาต ิรายละไม่เกิน 10,000 บาท
  - ต่างประเทศให้ตามที่จ่ายจริง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีไป
 • การสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10,000 บาท
  - รองศาสตราจารย์ 20,000 บาท
  - ศาสตราจารย์ 30,000 บาท
 • ทุนอุดหนุนการวิจัย ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อโครงการ
 • ผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  - วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 5,000 บาท
  - วารสารวิชาการระดับชาติ 2,500 บาท
 • การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รายละ 1,800 บาท/ปี
 • จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 50,000 บาท/ชิ้น
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th