บุคลากรของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 
นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์
ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ


 

 

 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 • ปรัชญา
            วิจัยสร้างองค์ความรู้     บริการวิชาการนำไปสู่การพัฒนา
 • ปณิธาน 
            ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานการวิจัย   รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม
 • วิสัยทัศน์
            มุ่งส่งเสริมและสร้างบรรยากาศการวิจัยและการให้บริการทางวิชาการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาสังคมและ
            พัฒนาประเทศ
 • พันธกิจ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร  เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • แสวงหาและสร้างความร่วมมือ  เป็นเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายใน  ภายนอกและหน่วยงานภาคประชาชน
  • ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในหลากหลายรูปแบบ
  • เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังค
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  ให้กับบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัย  นวัตกรรมและองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  • เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลและการจัดการความรู้เกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย  นวัตกรรมและการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
  • เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากงานวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์               
  • เพื่อเป็นแหล่งหารายได้ให้กับคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ
                  ศูนย์วิจัยและบริการทางวิชาการ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  2  หน่วยงาน ได้แก่ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ
                 โดยมีโครงสร้างการบริหารหน่วยงาน  ดังนี้

 • คณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน  15 ท่าน ประกอบไปด้วย
 1. รองอธิการบดี    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      วิทยาเขตกำแพงแสน
 2. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  กีฬาและศิลปวัฒนธรรม    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      วิทยาเขตกำแพงแสน
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 7. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 8. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 9. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 10. รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
 11. หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
 12. หน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
 13. หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
 14. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 15. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 • คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน   8  ท่าน  ประกอบไปด้วย
 1. หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 2. รองหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 3. ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
 4. ตัวแทนคณาจารย์ ภาควิชาครุศึกษา 1  ท่าน
 5. ตัวแทนคณาจารย์ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 1  ท่าน
 6. ตัวแทนคณาจารย์ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 1  ท่าน
 7. ตัวแทนคณาจารย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1  ท่าน
 8. ตัวแทนเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  1  ท่าน

หมายเหตุ  คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ  มีอยู่แล้วตามคำสั่งของคณะฯ

 • ภารกิจหลัก
                  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการแบ่งออกเป็นด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ  ดังนี้คือ


ด้านการวิจัย
 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของ
                คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ซึ่งสามารถกำหนดภาระหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

          1.1 การผลิตงานวิจัย  ได้แก่ 

  • จัดทำแผนวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  • จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
  • ประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
  • บริหารจัดการการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากผลการวิจัย

1.2  การเผยแพร่ผลงานการวิจัย  ได้แก่ 

  • จัดหาแหล่งตีพิมพ์และนำเสนอผลงานการวิจัย 
  • จัดเก็บ  รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
  • จัดทำวารสารการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย  ได้แก่

  • จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัย
  • จัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
  • บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย


1.4 การประสานงานเครือข่ายการวิจัย
  ได้แก่่  

  • แสวงหาเครือข่ายการวิจัยใหม่ ๆ
  • ประสานงานกับเครือข่ายการวิจัยที่ร่วมมือกันอยู่แล้ว
  • เป็นแม่ข่ายผลิตชุดโครงการวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์    

ด้านการบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำในการบริการ
                วิชาการแก่สังคม  ซึ่งสามารถกำหนดภาระหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

2.1 การให้บริการวิชาการ  ได้แก่  
  • จัดทำแผนการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  • ประสานงาน  ร่วมมือและอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานภายในคณะ
  • ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร

2.2 การศึกษาต่อเนื่อง  ได้แก่

  • จัดทำแผนการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  • บริหารจัดการโครงการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
  • ประสานงานการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • แสวงหาเครือข่ายการฝึกอบรม

2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการ   ได้แก่  

  • จัดฝึกอบรมความรู้ด้านการบริการวิชาการ
  • จัดทำฐานข้อมูลด้านการบริการวิชาการ
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการบริการวิชาการ
  • บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ

2.4 งานนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้   ได้แก่  

  • จัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
  • รวบรวม  จัดเก็บและเผยแพร่นวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นผลงานของบุคลากรคณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

 

 
 
 
นิสิตช่วยงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวประภาศรี สุขสวัสดิ์
นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
นางสาวมนฑาทิพย์ ปั้นอุดม
นางสาวรวีวรรณ ลุประสงค์
นางสาวสิตานัน ไม้ประเสริฐ
นางสาวสุธาสินี สุทธินุ้ย
นายสรวิชญ์ ว่องสหตกุลชัย
นายเสทือน มีศรี
นางสาวอุมาพร ศรัทธาธรรม
นางสาวพิชชาวีย์ อักษรชื่น
นางสาวประภาศรี สุขสวัสดิ์
นางสาวปิยนันท์ ปิ่นวิเศษ
นางสาวดาริกา เทียนสมใจ
นายสาธิต โภคี
นายคชานนท์ ธนพิไล
นายวิจิตร สลักคำ
นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ
นายธนวรรธน์ สมบูรณ์
นายคนึง แก้วปากเปาะ

 

การติดต่อศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 • วันและเวลาทำการ เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์/โทรสาร 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978-105
 • สถานที่ติดต่อ เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
 
แผนที่ของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th