นักเรียนในโครงการค่ายอัจฉริยะ 6Q: Summer Camp ปี พ.ศ. 2556

5601
เด็กชายกันธิณัฏฐ์ สระทองนวล
(เพิ่มพูน)

5602
เด็กหญิงชัญญานุช จันทร์อำพร
(ธัญญ่า)

5603
เด็กชายพสิษฐ์ ใช้ศรีทอง
(เกม)

5604
เด็กชายพีรพงษ์ แก้วสายทับ
(โฟกัส)

5605
เด็กหญิงวธูสิริ วานิชสัมพันธ์
(ข้ามหอม)

5606
เด็กหญิงวรัตถ์สิรี เลารุจิราลัย
(เกรท)

5607
เด็กหญิงเขมิกา ศรีปานวงศ์
(โดนัท)

5608
เด็กชายณัฐพล ฤกษ์ขจรเกียรติ
(ปิงปิง)

5609
เด็กชายทรงพล ต้นแก้ว
(ญี่ปุ่น)

5610
เด็กชายทักษประวิชญ์ เหล่าโมราพร
(โอโซน)

5611
เด็กหญิงธนพร น้ำดอกไม้
(พลอย)

5612
เด็กชายพงศ์ชนก จันทร์อำพร
(บิ๊กบอส)

5613
เด็กชายรชต แสงสว่าง
(ทิกเกอร์)

5614
เด็กชายกำฝัน พิทักษ์นิตินันท์
(กำฝัน)

5615
เด็กหญิงชนกานต์ จึงเจริญธนสาร
(มุก)

5616
เด็กหญิงณัฐวดี ไพศาลภาณุมาศ
(เอิร์น)

5617
เด็กชายธนาสิทธิ์ จุ้ยโหมด
(เน)

5618
เด็กหญิงอารยา ไตรทิพย์ชวลิต
(หมิว)

5619
เด็กหญิงจุฑามาศ นุกูลธรรม
(ผิง)

5620
เด็กชายฐากร ทองมี
(ภีร์)

5621
เด็กชายณัฐพงษ์ น้ำดอกไม้
(เพชร)

5622
เด็กหญิงปาณิศา ศรีวิบูลย์
(มุก)

5623
เด็กหญิงพัณณิตา ดวงงามยิ่ง
(แพร)

5624
เด็กชายวริศ ลาวรรณา
(โฟร์ค)

2525
เด็กชายศรัณย์ เสมพวง แสงอุไร
(เคียว)

5626
เด็กชายอนณ ใช้ศรีทอง
(เกียร์)

5627
เด็กชายธีรทัศน์ รัตนพลแสนย์
(ไทเกอร์)

5628
เด็กหญิงชนิสรา นุกูลธรรม
(พลอย)


5629
เด็กชายมโนทัศน์ รัตนพลแสนย์
(ลีโอ)
 
 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Out reach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th