ลงทะเบียนอบรม Active Board ณ ห้องศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ อาคารปฏิบัติการ
1 ธันวาคม 2557

(รุ่น 1 เริ่มเวลา 9.30) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a1-01
(รุ่น 2 เริ่มเวลา 11.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a1-02
(รุ่น 3 เริ่มเวลา 13.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a1-03
(รุ่น 4 เริ่มเวลา 15.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a1-04

2 ธันวาคม 2557
(รุ่น 5 เริ่มเวลา 9.30) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a2-01
(รุ่น 6 เริ่มเวลา 11.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a2-02
(รุ่น 7 เริ่มเวลา 13.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a2-03
(รุ่น 8 เริ่มเวลา 15.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a2-04

3 ธันวาคม 2557
(รุ่น 9 เริ่มเวลา 9.30) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a3-01
(รุ่น 10 เริ่มเวลา 11.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a3-02
(รุ่น 11 เริ่มเวลา 13.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a3-03
(รุ่น 12 เริ่มเวลา 15.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a3-04

4 ธันวาคม 2557
(รุ่น 13 เริ่มเวลา 9.30) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a4-01
(รุ่น 14 เริ่มเวลา 11.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a4-02
(รุ่น 15 เริ่มเวลา 13.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a4-03
(รุ่น 16 เริ่มเวลา 15.00) http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=a4-04


ลงทะเบียนเสวนาการศึกษาในศตวรรษสำหรับครูำ
กำหนดการเสวนา
7 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ
ลงทะเบียนที่นี่ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=21st


อบรม Robot Basic แบ่งเป็น 10 ทีม แบ่งตามความเหมาะสม
10 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ อาคารปฏิบัติการ

ลงทะเบียนที่นี่ http://pirun.ku.ac.th/~fedutss/register/regis5.php?projid=rb10


Fanpage : https://www.facebook.com/craokukpspage


ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Center for Research and Academic Outreach, Faculty of Education And Development Sciences, Kasetsart University at Kamphaeng Saen Campus
เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์/โทรสาร. 034-352793 โทรศัพท์ภายใน 3978 ต่อ 105
website : crao.edu.kps.ku.ac.th